Naše usluge

CFO Management Vaš partner za bolje poslovne odluke!

Financijski management (CFO Management)


Usluge financijskog managementa pružamo klijentima kroz funkciju vanjskog financijskog direktora (tzv. Outsourced CFO) na određeno vrijeme ili na nepuno radno vrijeme (nekoliko sati ili dana u tjednu).

Vanjska uloga financijskog direktora  postaje sve više prepoznata, prije svega  od strane manjih i srednjih tvrtki (SME) kako bi se  poslovima financija, praćenja prihoda i troškova, novčanog tijeka, financijskih obveza I financiranja projekata, izvještavanja i komunikacije sa računovodstvom upravljalo kontinuirano, dok se vlasnici  i management mogu  fokusirati na samu djelatnost, prodaju i razvoj poslovanja.

Bitan je moment za vlasnike i management kompanije da imaju kontrolu nad financijskom operativom i rezultatom.

CFO Management savjetuje i daje podršku u svim segmentima poslovanja i svim financijsko-računovodstvenim aktivnostima i procesima kao što su:

1. Financijska analiza, planiranje i izvještavanje;
2. Organizacija poslova i procesa u odjelima  financija i računovodstva;
3. Unapređenje  obrade podataka u financijsko-računovodstvenim poslovima;
4. Savjetovanje i selekcija  kadrova u financijama i računovodstvu (ili  odabiru vanjskih računovodstvenih servisa)
5. Savjetovanje pri razvoju ili odabiru  softverskih rješenja za računovodstvo i financije (ERP)
6. Komunikacija sa bankama i dr. financijskim institucijama, revizijom, odvjetnicima i drugim stručnim suradnicima i službama.

Softverska rješenja (ERP)


Za odabir novih ili unapređenje postojećih softverskih rješenja važno je poznavanje procesa i potreba financijsko-računovodstvene operative, ali prvi korak je analiza procesa i podataka te plan vlastitih resursa i organizacija.

Važno je poznavati djelatnost i potrebe za kontrolom i izvještavanjem jer to je pretpostavka da će se i procesi i organizacija definirati na najbolji mogući način.

Ovo područje je izuzetno zahtjevno i potreban je studiozan i disciplinirani pristup od svih uključenih strana. Sam proces odabira i implementacije softvera nije postupak koji se provodi na brzinu, ali ako se ulože resursi i znanje, koristi od kvalitetnog softvera za poslovanje uvijek su dugoročne.

Ljudski resursi (HR)


Za uspješno funkcioniranje kompanije neophodno je imati organizaciju koja odgovara potrebama poslovanja, a nju čine zaposlenici stručni u svojim područjima, motivirani u svom radu i spremni na kontinuirano učenje.

Bez stalnog profesionalnog razvoja u današnje vrijeme zaposlenici na svim razinama, a osobito voditeljskim, neće moći dati kvalitetan doprinos rezultatima kompanije. S druge strane, kompanija kao poslodavac treba osigurati poticajno radno okruženje, kako bi privukla i zadržala odlične ljude.

CFO Management savjetuje pri analizi organizacije i procesa, definiranju organizacijskih potreba, postavljanju ili promjenama organizacije, definiranju ključnih kompetencija, radnih mjesta i opisa poslova u financijama i računovodstvu.

Savjetuje i daje podršku pri odabiru financijskog direktora, voditelja u računovodstvu, financijama i kontrolingu kao i zaposlenika u tom segmentu. Provodi mentoriranje novih i postojećih zaposlenika kako bi se profesionalno razvili i ostvarili puni doprinos organizaciji u obavljanju svojih poslova. Savjetuje u području procjene razvojnih potencijala zaposlenika u financijama, te utvrđivanja potreba za njihovom edukacijom u stručnom dijelu kao i u „soft“ vještinama.

Želite li znati više?
Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak.


Djelujte sada!