Financijski izvještaji

Prednosti vanjskog direktora financija
27 veljače, 2019

Tri najvažnija financijska izvještaja su:

1. Račun dobiti i gubitka (Income Statement)

Račun dobiti i gubitka je izvještaj koji prikazuje financijski rezultat poslovanja u određenom razdoblju, kroz pozicije prihoda i rashoda/troškova poslovanja. Prati se za određena razdoblja, npr. mjesec, kvartal, godinu, a struktura izvještaja (osim one propisane za godišnji izvještaj)  ovisi o puno elemenata koje definira   sam management odnosno vlasnik društva, a kao što su vrste prihoda i rashoda, djelatnost i organizacijska struktura (organizacijske jedinice, mjesta troška)

Ovo je bitan izvještaj iz kojeg se prati dinamika prihoda i rashoda u promatranom razdoblju i računa se uspješnost poslovanja, bruto i neto  dobit društva razdoblja jednostavnom računicom: Prihodi – Rashodi = Bruto dobit.  Rezultat poslovanja (bruto dobit)  na bazi financijske godine, uz zakonski propisane elemente izračuna služi i za izračun  i osnovicu za obvezu poreza na dobit što osim jednokratno prilikom predaje godišnjih financijskih izvješća, može biti značajan odljev (cash-out) i kroz buduće akontacije za porez na dobit u sljedećem financijskom razdoblju (godini).

2. Bilanca (Balance Sheet)

Bilanca je izvještaj koji prikazuje stanje imovine, kapitala i obveza društva na određeni datum. To je statičan izvještaj za razliku od Računa dobiti i gubitka. Bilanca ima dva osnovna dijela: Aktivu (imovinu) s jedne strane i Pasivu (obveze i capital) s druge strane. Ovedvije strane korespondiraju na način da Aktiva pokazuje  strukturu imovine koju društvo ima, dok druga strana  Pasiva pokazuje izvore iz kojih je ta imovina (Aktiva) formirana i koliko imovine društvo  financira iz vlastitih izvora, a koliko iz obveza.

3. Novčani tijek (Cash Flow Statement)

Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje priljeve i odljeve novčanih sredstava  preko poslovnih računa, za određeno razdoblje i stanje novca na početku i kraju razdoblja. Dvije su metode praćenja ovog izvjštaja, direktna i indirektna metoda, ali zajedničko za obje je bitna informacija o kvaliteti upravljanja novcem i osiguranju likvidnosti.

 

 

Kakve poruke nam daju financijski izvještaji?

Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Novčani tijek su tri osnovna financijska izvještaja i alati koji nam daju  vrlo konkretnu analizu poslovanja i financijskog rezultata, trenutno stanje imovine i obveza te pomažu planirati buduće aktivnosti i financijski rezultat.

Međutim, financijski izvještaji su korisni samo i jedino ako su podaci točno i ažurno evidentirani u knjigovodstvu. Za to je prije svega bitna kontinuirana  i jasna komunikacija sa računovodstvom kao i kvalitetna organizacija poslovnih procesa, kolanja dokumentacije i podataka. Ako su financijski izvještaji nepotpuni, netočni ili nepravovremeni, oni mogu naštetiti i poslovanju kompanije i svim  korisnicima tih izvještaja.

Ako još nemate stabilan i kvalitetan sustav izvještavanja ili  ste nesigurni  u podatke koje imate u Računu dobiti, Bilanci ili bilo kojem drugom financijskom izvještaju , CFO Management  Vam može pomoći!